Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky k vodě - nesetříděné

10. 5. 2009

Předběžný přehled otázek (nesetříděné):

OTÁZKY K VODĚ

 

1. Velká výše nerozděleného zisku VAS – proč není investována např. do ČOV?

 

2. Proč nemůže VAS ztrátovostí v několika letech snížit kumulovaný nerozdělený zisk let minulých?

 

3. Jaký majetek městys vložil do Svazku, v jaké hodnotě, jaká je jeho hodnota dnes?

 

4. Jaké byly zisky z vodného a stočného v jednotlivých letech (plusovost, mínusovost) za celé období členství městyse ve Svazku?

 

5. Popis plusovosti a mínusovosti – rozepsat položky nákladů.

 

6. Schéma kalkulace ceny vodného a stočného.

 

7. Investice financované Svazkem a mechanismus rozhodování Svazku při realizaci investic (za celý Svazek i Černou Horu).

 

8. S jakým rozpočtem operuje Divize Boskovice, jak s tímto rozpočtem nakládá?

 

9. Obsluhuje Divize Boskovice i nesvazkové obce, případně jiné Svazky? Pokud ano, jak odlišuje výnosy a náklady na ně od Svazkových obcí?

 

10. Existuje plán obnovy vodohospodářské infrastruktury pro Černou Horu?

 

11. Kritéria ovlivňující cenu vody (délka sítě, vydatnost zdrojů...), porovnání s jinými svazky.

 

12. Jaké jsou základní kvalitativní parametry vody z centrálního zdroje ČH, zdroje Bořitova, „Březováku“?

 

13. Jaká je výše solidarity (počet plusových a mínusových obcí, seznam obcí a jejich plusovost a mínusovost)?

 

14. Jaký je mechanismus rozhodování ve Svazku? Mají Boskovice, Blansko a ČH právo veta?

 

15. Finanční výkazy Svazku.

 

16. Simulace různých variant ceny vody – 60 Kč, 65 Kč, 40 Kč, jak to např. ovlivní investice?

 

17. Mechanismus rozdělování výnosů mezi Divizi Boskovice a GŘ. Platí odběratelé VAS nebo Divizi Boskovice?

 

18. Varianty řešení současné situace v Černé Hoře – výpočet:

a. status quo

i. cena stejná

ii. cena nižší

b. městys zůstane ve Svazku, pivovar jiný dodavatel,

c. městys vystoupí ze Svazku, pivovar jiný dodavatel,

d. městys vystoupí ze Svazku, městys i pivovar stejný dodavatel

i. bořitovský zdroj

ii. březovský zdroj

 

19. Existuje varianta, že by Černá Hora zůstala ve Svazku a jako záložní zdroj se napojila na březovský vodovodní přivaděč? Ušetřila by se investice na propoj ČH – Bořitov.

 

20. Nákup dopravních prostředků ve VAS za cca 20 mil. - co bylo pořízeno?

 

21. Cena vody, proti které se vznesla vlna odporu, platí pouze pro Černou Horu a Bořitov nebo je takto "postižených" obcí v rámci našeho Svazku víc? Týká-li se vysoká cena vody pouze našich výše zmíněných dvou obcí, jaké je vysvětlení?

 

22. Je-li takovýchto obcí více, souhlasí občané s vysokou cenou vody? Vyjádřili v jiných obcích (občané, zastupitelé, podnikatelé) nějakou formou nesouhlas s cenou vody?

 

23. Jak jsou rozdělovány příjmy plynoucí z vybraného vodného a stočného - konkrétně na provozní náklady, údržbu, investice, administrativní náklady, odměny funkcionářům na různých organizačních stupních, splácení půjček apod.

 

24. Často bylo operováno pojmem solidarita, čímž se rozuměla finanční podpora obcím, kde z nějakých důvodů jsou náklady na vodu enormě vysoké. O které obce jde, jaké jsou příspěvky na jejich vodní hospodářství, jaké jsou důvody pro jejich nadprůměrně vysoké náklady? Aby mi bylo dobře rozuměno - nejsem proti takto chápané solidaritě, ale mám právo vědět, komu a kolik mých peněz je takto předisponováváno a hlavně, zda nejsou reálné možnosti i u těchto obcí náklady snížit.

 

25. Podle informací zveřejněných v "Informacích z Černé Hory" by naše vystoupení ze Svazku mělo za následek zvýšení ceny vodného a stočného o cca 10 Kč za 1m3. Logika této kalkulace mi není jasná: V současné době je obec Č.H. plusová a část nadbytku předává Svazku. Po případném vystoupení ze Svazku, kdyby se už část zisku nikam neodváděla, by se najednou naše náklady zvýšily. Znamená to, že díky našemu členství ve Svazku nám někdo jen tak něco dává nebo odpouští náklady nebo dostává subvence, na které si bez členství ve Svazku nedosáhneme? Jakou má logiku kalkulace, že když nebudu část zisku nikomu předávat, budu musit platit víc? Nebo to znamená, že na budoucí nutné investice nám někdo půjčí, abychom na to teď nemusili šetřit, ale později to tak jako tak budeme musit zaplatit a pak budeme platit za vodu daleko víc?

 

26. Jako odstrašující příklad bylo uváděno město Rájec-Jestřebí, které před časem ze Svazku vystoupilo a nyní údajně nemají rezervy na nutnou údržbu a investice a navíc voda v jejich vodovodech prý má velmi špatnou kvalitu. Mluvil jsem s občany města R-J a ti potvrdili, že kvalita jejich vody je dobrá. Bylo by užitečně na příští besedu o vodě pozvat odpovědného zástupce města Rájec-Jetřebí, který by nám podal nezkreslené a pravdivé informace.

 

27. V zájmu možnosti objektivního srovnání by bylo dobré popsat situaci v jiných regionech, které se našemu podobají jak co do struktury průmyslu a rozložení obyvatelstva (četnost a velikost jednotlivých obcí) tak co do dostupnosti zdrojů pro výrobu pitné vody. Porovnání s Brnem nebo Prahou a pod. nemá žádnou vypovídací schopnost.

 

28. Pro získání názoru navrhuji přizvat nestranné(ho) odborníky(a), kteří(rý) by nám předložil(i) fundovaný rozbor naší situace. Rozhodovat o případném vystoupení ze Svazku na základě referenda považuji za nebezpečné, neboť při nedostatku objektivních informací existuje velké riziko, že naše rozhodování budou ovlivňovat emoce.

 

29. Za jakých (zejména finančních) podmínek byl vodohospodářský majetek Černé Hory pronajat VAS, a.s.? Kdy a kým byla smlouva uzavřena?

 

30. Jak vysoké bylo nájemné z vodohospodářského majetku Černé Hory za posledních 10 let a jak s ním bylo naloženo?

 

31. Jakou má vodohospodářský majetek Černé Hory, který byl vložen do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, hodnotu?

 

32. Kdy zastupitelstvo obce Černá Hora projednalo a odsouhlasilo vstup obce do „Svazku“ a pronájem vodohospodářského majetku?

 

33. Jaké smluvní vztahy existují mezi obcí Černá Hora a VAS, a.s., „Svazkem“ a Svazem VKMO s.r.o.?

 

34. Existuje ještě jiná vodohospodářská organizace mající souvislost s vodním a odpadovým hospodářstvím Černé Hory?

 

35. Když SVKMO s.r.o. a jeho 9 okr. Svazků vlastní 50,31% akcií VAS, a.s. a jejich hodnota dle výroční zprávy za r. 2007 vzrostla meziročně (2005/6) o 6,2% a (2006/7) o 12,48% , jak se na tomto výsledku podílí majitelé vodohospodářského majetku, tedy obce ?

 

36. Jakým způsobem probíhal prodej akcií VAS a.s. a proč majoritní vlastník 50,31% Svaz VKMO s.r.o. neumožnil obcím úměrně k hodnotě jejich vodo-majetku získat akcie a z toho podíly na růstu hodnoty akcií?

 

37. Jakou cestou mohl koupit SUEZ ENVIRONNEMENT 33,35% akcií. Jeví se to dosti nelogické, když vlastník majetku vloženého do podnikání nemá jasně definovaný k tomu vztah z hlediska akcií.

 

38. VAS a.s. za r. 2007 vykázala náklady 244,08 mil. Kč za nájem majetku, „Svazku“ z toho náleží 39,4 mil. Kč. Kolik z toho připadá na Černou Horu?

 

39. Vysvětlit kritéria, dle kterých se tvoří plusovost Černé Hory (v souvislosti s nakládáním s vodohospodářským majetkem, s dodávkami pitné vody, odváděním a likvidací odpadních vod a s náklady na provoz a údržbu).

 

40. Přehled plusovosti za posledních 10 let včetně roku 2008.

 

41. Jakým způsobem vykazují „Svazek“ a Svaz VKMO s.r.o. za hospodářský rok svoji činnost a kde se zveřejňuje?

 

42. Z jakých prostředků je financována "nevýrobní" činnost „Svazku“ a Svazu VKMO s.r.o., kolik zaměstnanců kromě zveřejněných statutárních orgánů v nich pracuje?

 

43. Kde má sídlo „Svazek“?

 

44. Požádat VAS a.s. o srovnávací, statistické vyhodnocení v rámci jednotlivých divizí z hlediska výrobních nákladů na výrobu a dodávku pitné vody dle počtu zdrojů, délky sítí a produkce pitné vody ve vztahu k vodnému, obdobně dle počtu ČOV, nákladů na provoz a údržbu vztaženo k množství odpadních vod a ekvivalentních obyvatel. Z toho by mělo být prokázáno, proč je cena vody v boskovické divizi nejvyšší.

 

45. Proč má být provedena intenzifikace ČOV Černá Hora - Bořitov, když výroční zpráva VAS a.s. uvádí, že z provozovaných 114 ČOV 112 plní limity vypouštěného znečistění, překračuje je jen ČOV Mokrá a Rožná?

 

46. Jaký dopad na cenu vody v Černé Hoře a plusovost obce bude mít, když se pivovar napojí na Březovskou vodu?

 

47. Jaký je význam organizace SOVVI, založené v r. 2007? Čím je jeho činnost významná a odlišná od ostatních organizací?

 

48. V jakém vztahu a od kdy je Černá Hora z hlediska vodohospodářského majetku se SOVVI Brno, Soběšická 156 ?

 

49. Jak byla stanovena finanční účast Černé Hory, Bořitova, SFŽP a dalších „investorů“ při realizaci stavby společné ČOV?

 

50. Jaký je stav současných peněžních závazků Černé Hory ke společné ČOV?

 

51. Jedním ze sdělených důvodů vzniku Svazků a Svazu VKMO s.r.o. byla snaha na počátku 90 let zabránit nežádoucí manipulaci s obecním majetkem způsoby divoké privatizace s cílem maximalizovat zisk z vodohospodářské činnosti podnikatelskými subjekty na úkor občanů. Jednou ze zásad tržního hospodářství je, že o správu majetku se nejlépe postará jeho vlastník, tedy obec či město, bez zbytečných mezičlánků mezi ní a dodavatelem vodohospodářské činnosti, kterým je VAS a.s. Hospodářství všeobecně v ČR je v recesi, každý podnikatel hledá cesty ke zefektivnění své činnosti a tak,když vidíme ten propletenec funkcí zastupitelů obcí ve všech správních mezičláncích mezi obcí a VAS a.s., jak je to pro cenu za vodu účelné a zda nenastal čas ke zjednodušení a zprůhlednění vztahů mezi dodavatelem,tj. VAS a obcí?

 

52. Je struktura vodohospodářských organizací, jak ji máme v naší části Moravy, stejná i v jiných krajích ČR?

 

53. Co udělají kompetentní osoby pro to, aby se cena vodného a stočného snížila o 20%?

 

54. Lze řešit tvrdost vody již na vstupu, aby takto upravená voda již neničila soukromý majetek, když osoba za odběr této vody řádně platí?

 

55. Kolik odběratelů je v jednotlivých členských obcích Svazku a jaké množství vody odebrali za rok 2008, jaká je nákladová cena v jednotlivých obcích?

 

56. Kolika % se podílí náklady na výrobu tzv. "nefakturované vody" na ceně 1 m3 vody fakturované?

 

57. Kde a proč je deponován nerozdělený zisk VAS za léta 2005 - celkem 53,5 mil. Kč? Proč tato částka nebyla rozdělena akcionářům nebo lépe vlastníkům infrastruktury?

 

58. Proč se meziročně (2006/2007) navýšily odměny členům statutárních orgánů VAS o více než 100 % (1014 tis. Kč/2048 tis. Kč)?

 

59. Kdo a podle jakých pravidel zadává zakázky na investiční akce a opravy a údržby? Je aplikován zákon o zadávání veřejných zakázek?

 

60. Které firmy (seznam) v posledních 5 letech realizovaly zakázky - opravy a investiční výstavbu - v hodnotě nad 1 mil. Kč?

 

61. Detailně vysvětlit tzv. plusovost a minusovost - kdo a jak o těchto penězích účtuje?

 

62. Co znamená položka Příjmy - Pohledávky, zůstatek (známá výše) - zůstatek rozpočtu 2006 - 18 719 702,21 Kč v Plnění rozpočtu 2007 Svazku Boskovice za rok 2007?

 

63. Plnění rozpočtu Svazku Boskovice za rok 2007 - položka 13. Platby - Dyje I. etapa - důvod navýšení platby dodavateli - rozpočet 86 555 129 Kč, skutečnost 95 297 967,95 Kč, tamtéž důvod navýšení platby správci z rozpočtovaných 2 856 000 Kč na skutečných 4 032 162,90 Kč?

 

64. Co se skrývá v tomtéž dokumentu pod položkou kurzová ztráta 1 224 042,41 Kč?

 

65. Proběhlo již rozhodčí řízení mezi Svazkem a městem Kunštát ve věci vypořádání po vystoupení Kunštátu a Zbraslavce ze Svazku a s jakým výsledkem?

 

66. Jaká jsou kriteria pro rozhodnutí o realizaci investic do vodárenské infrastruktury - např. náklady v Kč na 1 přípojku nebo na 1 m3 vody nebo dotujeme vodu pro sebemenší obec bez ohledu na náklady? Nebo je to jen na libovůli vedení Svazku, jak se jim kdo líbí a kdo s kým je kamarád?

 

67. Jaký je plat vedení VAS, jak vysoké jsou odměny členů představenstva a dozorčí rady VAS?

 

68. Komu, kolik a za co se vyplácí na mzdách nebo odměnách ve Svazku a Svazu VKMO s.r.o.?

 

69. Pan starosta v posledním čísle Informace z Č.H. uvádí, že nákladová cena vodného včetně odpisů a DPH činí 15 Kč za 1 m3, podle návrhu VAS budeme platit cca 35 Kč, rozdíl tedy činí 20 Kč. Nákladovou cenu stočného nedovedu odhadnout, ale z konstatování, že za posledních 14 let přinesla Č.H. do Svazku 30 mil. Kč, lze odvodit, že rozdíl mezi účtovanou a nákladovou cenou je nejméně 15 Kč, spíše však podstatně více. Předpokládám, že VAS je rovněž „dobrý hospodář“, který do ceny zakalkulovává odpisy. Jak lze tedy odůvodnit, že po případném vystoupení z VAS by odpisy za stočné rázem vyskočili o 15 Kč? Nebo VAS nezakalkulává odpisy či má náklady na financování např. intenzifikace čističky kryty jakýmisi dotacemi? Z uvedených skutečností nabývám dojmu, že pan starosta ve svém výpočtu kalkuloval odpisy dvakrát nebo počítal s neúměrně krátkou dobou návratnosti nákladů na intenzifikaci čistírny.

 

70. Stávající čistička je spolufinancována jak Bořitovem, který v hotovosti složil cca 11 mil Kč, tak Černou Horou, jejíž podíl je cca 34 mil Kč. Při počtu obyvatel 1238 v Bořitově resp. 1884 v Černé Hoře jsou tyto sumy neúměrné. Proč?

 

71. Ve svém článku pan starosta uvádí, že spotřeba vody v Černé Hoře klesla za posledních 10 let o více než 1/3. Z toho plyne, že Černá Hora má v současné době k dispozici dostatečné vlastní zdroje vody a plánované propojení s Bořitovem je pouze záloha pro případ poruchy čerpadel našich artézských studní. Neodbytně se pak vkrádá otázka, proč tuto rezervu budovat tak nákladným způsobem (propoj má stát 15 až 20 mil. Kč), když existuje možnost řešení s cca polovičními náklady, jak kalkuluje pivovar?

 

72.  Jak odůvodňuje VAS trvalý nárůst cen vodného a stočného v průměru o více než 10% ročně, což je nepoměrně více než míra inflace?

 

73. Proč mám platit tak vysoké stočné, když velkou část vody použiji na zalití své zahrádky, která do kanalizace vůbec nepřijde?

 

74. Proč se po opravě poruchy neprovede odkalení, značnou část vody musím odpustit a zaplatit?

 

75.  Starostou uváděný ekonomický dopad pro spotřebitele a obec při vystoupení ze Svazku by zřejmě více postihl některé dobře placené zástupce, než jak starosta uvádí.

 

76.  Výhody a nevýhody plusového městyse Černá Hora po vystoupení ze Svazku?

 

77. Jaká bude situace po osamostatnění pivovaru, tzn. samostatné připojení pivovaru na březovský vodovod, situace pro občany městyse?

 

78. Jak se bude postupovat, pokud pan starosta nestanoví datum referenda do 30. 6. 2009?

 

79. Jaká je kalkulace investic z rezerv městyse Černá Hora, na co byly poskytnuty?

 

80. Proč pan starosta brání zájmy Svazku a nebrání zájmy občanů, kteří ho zvolili?

 

81. Dle rozpočtu pivovaru by připojení vodovodního řádu Černé Hory na březovský přivaděč mělo stát jen 20% ceny plánovaného propojení s Bořitovem. Proč má být vyhozeno tolik peněz navíc, když je lacinější varianta Březovská?

 

82.  Jaký je skutečný počet zdrojů vody ve Svazku? V tisku jsou uváděny různé počty. Jsou všechny zdroje v provozu? Ke kolika zdrojům vody byly vybudovány pevné komunikace?

 

83.  Jaké byly skutečně vynaložené náklady na přístupové cesty k vodním zdrojům v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

84.  Jak vysoké investice byly vynaloženy v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

85. Jakým procentním podílem se investice Svazku podílejí na ceně vody, jakým procentním podílem se investice v Černé Hoře podílejí na ceně vody?

 

86. Jak probíhá kalkulace ceny vody, co jsou a jak vysoké jsou fixní náklady?

 

87.  Specifikujte prosím detailně fixní náklady (druhově).

 

88. Uveďte prosím vývoj fixních nákladů jako kalkulační položky v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně.

 

89. Jaké jsou fixní náklady za městys Černá Hora v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně, jaký je podíl nákladů na elektrickou energií (v Kč i %)?

 

90. Dle vyjádření představitelů Svazku odpovídá růst fixních nákladů inflaci. Je to možné dokázat za použití meziročního růstu inflace v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

91. Jaký je vývoj kalkulací ceny vodného a stočného pro městys Černá Hora v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně? Předkládal ing. B. Hlavička zastupitelstvu obce kalkulace k projednání resp. dal je zastupitelstvu alespoň na vědomí?

 

92. Byly na zastupitelstvu v jednotlivých letech projednávány roční kalkulace vodného a stočného za minulé období?

 

93. Jaký je podíl Černé Hory na nájemném v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

94.  Jaká je celková výše všech druhů odměn (v Kč) statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, management) u VAS, a.s., divize Boskovice, Svazku a Svazu VKMO s.r.o. v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně

 

95. Kolik činí procentní podíl těchto odměn na ceně vody v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

96.  Vysvětlete prosím způsob financování ČOV Černá Hora – Bořitov, tzn. celkové náklady, kdo se podílel na jejím financování (SFŽP, Svazek, Černá Hora, Bořitov, další subjekt), které platby jsou nevratné a které někdo někomu splácí (kdo, komu, od kdy, jak dlouho, v jaké výši splácí)?

 

97.  Dle poslance Sivery dostal každý občan Černé Hory informaci o kalkulaci vodného a stočného na úřední desce. Byla tato informace v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2009 včetně skutečně vyvěšována na úřední desce?

 

98.  Jaké opravy vodovodního a kanalizačního řádu se realizovaly v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

99.  Kolik havárií (vodovodních a kanalizačních řádů) vzniklo v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

 

100. Jaká byla hodnota oprav těchto havárií (v Kč)? Kdo tyto havárie hradí? Podílí se na jejich financování i městys Černá Hora?

 

101. Jaká byla hodnota plánovaných oprav vodovodního a kanalizačního řádu v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně (v Kč). Jaká je hodnota uskutečněných oprav v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně a v kterých lokalitách se realizovaly?

 

102. Jaké opravy/výměny vodovodního a kanalizačního řádu v Černé Hoře se plánují v následujících letech? Jaká je jejich hodnota v jednotlivých letech (v Kč)?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář