Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky k vodě - upravené

19. 5. 2009

ČERNÁ HORA - OTÁZKY K VODĚ
PŘÍPRAVA NA BESEDU O VODĚ II

Oblasti:

F - finanční ukazatele, ekonomika, kalkulace, cena vodného a stočného (31 otázek)

O - vodohospodářské organizace a vztahy mezi nimi (14 otázek)

M - vodohospodářský majetek, jeho opravy, investice (13 otázek)

R – různé (10 otázek)

Oblast F

1. Otázky k finančním výkazům VAS

- Velká výše nerozděleného zisku VAS – proč není investována např. do ČOV? Proč nemůže VAS ztrátovostí v několika letech snížit kumulovaný nerozdělený zisk let minulých?

- Nákup dopravních prostředků ve VAS za cca 20 mil. - co bylo pořízeno?

- Proč se meziročně (2006/2007) navýšily odměny členům statutárních orgánů VAS o více než 100 % (1014 tis. Kč/2048 tis. Kč)?

2. Jaké byly zisky z vodného a stočného v jednotlivých letech (plusovost, mínusovost) za celé období členství městyse ve Svazku?

3. Popis plusovosti a mínusovosti – rozepsat položky nákladů. Přehled plusovosti za posledních 10 let včetně roku 2008. Vysvětlit kritéria, dle kterých se tvoří plusovost Černé Hory (v souvislosti s nakládáním s vodohospodářským majetkem, s dodávkami pitné vody, odváděním a likvidací odpadních vod a s náklady na provoz a údržbu).

4. Schéma kalkulace ceny vodného a stočného. Jaký je vývoj kalkulací ceny vodného a stočného pro městys Černá Hora v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

5. S jakým rozpočtem operuje Divize Boskovice, jak s tímto rozpočtem nakládá?

6. Kritéria ovlivňující cenu vody (délka sítě, vydatnost zdrojů...), porovnání s jinými svazky.

7. Finanční výkazy Svazku.

8. Simulace různých variant ceny vody – 60 Kč, 65 Kč, 40 Kč, jak to ovlivní např. investice? Hledání úspor.

9. Mechanismus rozdělování výnosů mezi Divizi Boskovice a GŘ. Platí odběratelé VAS nebo Divizi Boskovice?

10. Cena vody, proti které se vznesla vlna odporu, platí pouze pro Černou Horu a Bořitov nebo je takto "postižených" obcí v rámci našeho Svazku víc? Týká-li se vysoká cena vody pouze našich výše zmíněných dvou obcí, jaké je vysvětlení?

11. Podle informací zveřejněných v "Informacích z Černé Hory" by naše vystoupení ze Svazku mělo za následek zvýšení ceny vodného a stočného o cca 10 Kč za 1m3. Logika této kalkulace mi není jasná: V současné době je obec Č.H. plusová a část nadbytku předává Svazku. Po případném vystoupení ze Svazku, kdyby se už část zisku nikam neodváděla (solidarita), by se najednou naše náklady zvýšily. Znamená to, že díky našemu členství ve Svazku nám někdo jen tak něco dává nebo odpouští náklady nebo dostává subvence, na které si bez členství ve Svazku nedosáhneme? Jakou má logiku kalkulace, že když nebudu část zisku nikomu předávat, budu musit platit víc? Nebo to znamená, že na budoucí nutné investice nám někdo půjčí, abychom na to teď nemusili šetřit, ale později to tak jako tak budeme musit zaplatit a pak budeme platit za vodu daleko víc?

12. Jak vysoké bylo nájemné z vodohospodářského majetku Černé Hory za posledních 10 let a jak s ním bylo naloženo?

13. Když SVKMO s.r.o. a jeho 9 okr. Svazků vlastní 50,31% akcií VAS, a.s. a jejich hodnota dle výroční zprávy za r. 2007 vzrostla meziročně (2005/6) o 6,2% a (2006/7) o 12,48% , jak se na tomto výsledku podílí majitelé vodohospodářského majetku, tedy obce ?

14. VAS a.s. za r. 2007 vykázala náklady 244,08 mil. Kč za nájem majetku, „Svazku“ z toho náleží 39,4 mil. Kč. Kolik z toho připadá na Černou Horu?

15. Z jakých prostředků je financována "nevýrobní" činnost „Svazku“ a Svazu VKMO s.r.o., kolik zaměstnanců kromě zveřejněných statutárních orgánů v nich pracuje?

16. Požádat VAS a.s. o srovnávací, statistické vyhodnocení v rámci jednotlivých divizí z hlediska výrobních nákladů na výrobu a dodávku pitné vody dle počtu zdrojů, délky sítí a produkce pitné vody ve vztahu k vodnému, obdobně dle počtu ČOV, nákladů na provoz a údržbu vztaženo k množství odpadních vod a ekvivalentních obyvatel. Z toho by mělo být prokázáno, proč je cena vody v boskovické divizi nejvyšší. Srovnávací tabulka divizí.

17. Kolika % se podílí náklady na výrobu tzv. "nefakturované vody" na ceně 1 m3 vody fakturované?

18. Co znamená položka Příjmy - Pohledávky, zůstatek (známá výše) - zůstatek rozpočtu 2006 - 18 719 702,21 Kč v Plnění rozpočtu 2007 Svazku Boskovice za rok 2007?

19. Plnění rozpočtu Svazku Boskovice za rok 2007 - položka 13. Platby - Dyje I. etapa - důvod navýšení platby dodavateli - rozpočet 86 555 129 Kč, skutečnost 95 297 967,95 Kč, tamtéž důvod navýšení platby správci z rozpočtovaných 2 856 000 Kč na skutečných 4 032 162,90 Kč?

20. Co se skrývá v tomtéž dokumentu pod položkou kurzová ztráta 1 224 042,41 Kč?

21. Jaký je plat vedení VAS, jak vysoké jsou odměny členů představenstva a dozorčí rady VAS?

22. Komu, kolik a za co se vyplácí na mzdách nebo odměnách ve Svazku a Svazu VKMO s.r.o.?

23. Pan starosta v posledním čísle Informace z Č.H. uvádí, že nákladová cena vodného včetně odpisů a DPH činí 15 Kč za 1 m3, podle návrhu VAS budeme platit cca 35 Kč, rozdíl tedy činí 20 Kč. Nákladovou cenu stočného nedovedu odhadnout, ale z konstatování, že za posledních 14 let přinesla Č.H. do Svazku 30 mil. Kč, lze odvodit, že rozdíl mezi účtovanou a nákladovou cenou je nejméně 15 Kč, spíše však podstatně více. Předpokládám, že VAS je rovněž „dobrý hospodář“, který do ceny zakalkulovává odpisy. Jak lze tedy odůvodnit, že po případném vystoupení z VAS by odpisy za stočné rázem vyskočili o 15 Kč? Nebo VAS nezakalkulává odpisy či má náklady na financování např. intenzifikace čističky kryty jakýmisi dotacemi? Z uvedených skutečností nabývám dojmu, že pan starosta ve svém výpočtu kalkuloval odpisy dvakrát nebo počítal s neúměrně krátkou dobou návratnosti nákladů na intenzifikaci čistírny.

24. Jak odůvodňuje VAS trvalý nárůst cen vodného a stočného v průměru o více než 10% ročně, což je nepoměrně více než míra inflace?

25. Jaké byly skutečně vynaložené náklady na přístupové cesty k vodním zdrojům v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

26. Specifikujte prosím detailně fixní náklady (druhově).

27. Uveďte prosím vývoj fixních nákladů jako kalkulační položky v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně.

28. Jaké jsou fixní náklady za městys Černá Hora v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně, jaký je podíl nákladů na elektrickou energií (v Kč i %)?

29. Dle vyjádření představitelů Svazku odpovídá růst fixních nákladů inflaci. Je to možné dokázat za použití meziročního růstu inflace v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

30. Jaký je podíl Černé Hory na nájemném v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

31. Jaká je celková výše všech druhů odměn (v Kč) statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, management) u VAS, a.s., divize Boskovice, Svazku a Svazu VKMO s.r.o. v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně.

Oblast O

32. Kdy Zastupitelstvo obce Černá Hora projednalo a odsouhlasilo vstup obce do Svazku a vklad vodohospodářského majetku?

33. Jaké smluvní vztahy existují mezi městysem Černá Hora a VAS, a.s., Svazkem a Svazem VKMO s.r.o.?

34. Za jakých (zejména finančních) podmínek byl vodohospodářský majetek městyse Černá Hora pronajat VAS, a.s.? Kdy a kým byla smlouva uzavřena?

35. Dle jakého klíče získaly jednotlivé svazky – společníci Svazu VKMO s.r.o. své obchodní podíly v této obchodní společnosti (např. množství odebrané vody, počet obyvatel, hodnota vodohospodářského majetku nebo jiný klíč)? Jak Svaz VKMO s.r.o. získal 50,31% akcií provozní společnosti VAS a.s.?

36. Jaký je mechanismus rozhodování ve Svazku? Mají města Boskovice, Blansko a městys Černá Hora právo veta?

37. Může se členská obec Svazku připojit na jiný než svazkový zdroj vody? Bylo by možné, aby městys Černá Hora zůstal ve Svazku a napojil se na březovský vodovodní přivaděč jako na záložní zdroj vody? Ušetřila by se investice na propoj vodovodů Černá Hora – Bořitov.

38. Kolik odběratelů vody je v jednotlivých členských obcích Svazku a jaké množství vody odebrali za rok 2008, jaká je nákladová cena v jednotlivých obcích?

39. Jaká je výše solidarity u jednotlivých obcí (seznam členských obcí Svazku a jejich plusovost a mínusovost)? Jaké jsou důvody pro nadprůměrně vysoké náklady mínusových obcí? Nejsou reálné možnosti u těchto obcí náklady snížit?

40. Obsluhuje divize Boskovice VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. i obce, které nejsou členy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, případně jiné svazky? Pokud ano, jak odlišuje výnosy a náklady na ně od členských obcí Svazku?

41. Jakým způsobem vykazují Svazek a Svaz VKMO s.r.o. za hospodářský rok svoji činnost a kde se tyto výkazy zveřejňují?

42. Proběhlo již rozhodčí řízení mezi Svazkem a městem Kunštát ve věci vypořádání po vystoupení Kunštátu a Zbraslavce ze Svazku a s jakým výsledkem?

43. Jaké jsou cíle a význam Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, založeného v roce 2007? Čím se činnost SOVVI odlišuje od činnosti ostatních vodohospodářských organizací? Jaký je vztah městyse Černá Hora a SOVVI? Jaká je v SOVVI výše členského příspěvku?

44. Existuje kromě Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, Svazu VKMO s.r.o., VAS, a.s. a SOVVI ještě jiná vodohospodářská organizace, která má vztah k vodnímu hospodářství městyse Černá Hora?

45. Je struktura vodohospodářských organizací, jaká existuje v naší části Moravy, stejná i v jiných krajích ČR?

Oblast M

46. Jaký majetek městys vložil do Svazku, v jaké hodnotě, jaká je jeho hodnota dnes? Jaký je podíl tohoto majetku na celém majetku Svazku?

47. Proč má být provedena intenzifikace ČOV Černá Hora - Bořitov, když výroční zpráva VAS a.s. uvádí, že z provozovaných 114 ČOV 112 plní limity vypouštěného znečistění, překračuje je jen ČOV Mokrá a Rožná?

48. Jaký je stav současných peněžních závazků Černé Hory ke společné ČOV?

49. Stávající čistička je spolufinancována jak Bořitovem, který v hotovosti složil cca 11 mil Kč, tak Černou Horou, jejíž podíl je cca 34 mil Kč. Při počtu obyvatel 1238 v Bořitově resp. 1884 v Černé Hoře jsou tyto sumy neúměrné. Proč? Jak byla stanovena finanční účast Černé Hory, Bořitova, SFŽP a dalších „investorů“ při realizaci stavby společné ČOV? Které platby jsou nevratné a které někdo někomu splácí (kdo, komu, od kdy, jak dlouho, v jaké výši splácí)?

50. Jaký je skutečný počet zdrojů vody ve Svazku? V tisku jsou uváděny různé počty. Jsou všechny zdroje v provozu? Ke kolika zdrojům vody byly vybudovány pevné komunikace?

51. Jaká jsou kritéria pro rozhodnutí o realizaci investic a oprav vodárenské infrastruktury - např. náklady v Kč na 1 přípojku nebo na 1 m3 vody nebo dotujeme vodu pro sebemenší obec bez ohledu na náklady? Kdo a podle jakých pravidel zadává zakázky na investiční akce a opravy a údržby? Je aplikován zákon o zadávání veřejných zakázek? Nebo je to jen na libovůli vedení Svazku, jak se jim kdo líbí a kdo s kým je kamarád? Které firmy (seznam) v posledních 5 letech realizovaly zakázky - opravy a investiční výstavbu - v hodnotě nad 1 mil. Kč?

52. Jak vysoké investice byly vynaloženy v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

53. Jakým procentním podílem se investice Svazku podílejí na ceně vody, jakým procentním podílem se investice v Černé Hoře podílejí na ceně vody (od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně)?

54. Jaké opravy vodovodního a kanalizačního řádu se realizovaly v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

55. Kolik havárií (vodovodních a kanalizačních řádů) vzniklo v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně?

56. Jaká byla hodnota oprav těchto havárií (v Kč)? Kdo tyto havárie hradí? Podílí se na jejich financování i městys Černá Hora?

57. Jaká byla hodnota plánovaných oprav vodovodního a kanalizačního řádu v Černé Hoře v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně (v Kč)? Jaká je hodnota uskutečněných oprav v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2008 včetně a v kterých lokalitách se realizovaly?

58. Jaké opravy/výměny vodovodního a kanalizačního řádu v Černé Hoře se plánují v následujících letech? Jaká je jejich hodnota v jednotlivých letech (v Kč)?

Oblast R

59. Varianty řešení současné situace v Černé Hoře – výpočet:

a. status quo

ii. cena nižší

b. městys zůstane ve Svazku, pivovar jiný dodavatel,

c. městys vystoupí ze Svazku, pivovar jiný dodavatel,

d. městys vystoupí ze Svazku, městys i pivovar stejný dodavatel

i. bořitovský zdroj

ii. březovský zdroj

60. Černá Hora má v současné době k dispozici dostatečné vlastní zdroje vody a plánované propojení s Bořitovem je pouze záloha pro případ poruchy čerpadel našich artézských studní. Proč tuto rezervu budovat tak nákladným způsobem (15 - 20 mil. Kč), když existuje možnost podstatně levnějšího řešení napojení na Březovský vodovod?

61. Jaké jsou základní kvalitativní parametry vody z centrálního zdroje Černé Hory, zdroje Bořitova, „Březováku“?

62. Jaká je situace v jiných regionech, které se našemu podobají jak co do struktury průmyslu a rozložení obyvatelstva (četnost a velikost jednotlivých obcí) tak co do dostupnosti zdrojů pro výrobu pitné vody?

63. Jedním ze sdělených důvodů vzniku Svazků a Svazu VKMO s.r.o. byla snaha na počátku 90 let zabránit nežádoucí manipulaci s obecním majetkem způsoby divoké privatizace s cílem maximalizovat zisk z vodohospodářské činnosti podnikatelskými subjekty na úkor občanů. Jednou ze zásad tržního hospodářství je, že o správu majetku se nejlépe postará jeho vlastník, tedy obec či město, bez zbytečných mezičlánků mezi ní a dodavatelem vodohospodářské činnosti, kterým je VAS a.s. Hospodářství všeobecně v ČR je v recesi, každý podnikatel hledá cesty k zefektivnění své činnosti, a tak, když vidíme ten propletenec funkcí zastupitelů obcí ve všech správních mezičláncích mezi obcí a VAS a.s., jak je to pro cenu za vodu účelné a zda nenastal čas ke zjednodušení a zprůhlednění vztahů mezi dodavatelem, tj. VAS a obcí?

64. Lze řešit tvrdost vody již na vstupu, aby takto upravená voda neničila soukromý majetek, když osoba za odběr této vody řádně platí?

65. Proč mám platit tak vysoké stočné, když velkou část vody použiji na zalití své zahrádky, která do kanalizace vůbec nepřijde?

66. Proč se po opravě poruchy neprovede odkalení, značnou část vody musím odpustit a zaplatit?

67. Jak se bude postupovat, pokud pan starosta nestanoví datum referenda do 30. 6. 2009?

68. Předkládal ing. B. Hlavička zastupitelstvu obce/městyse v jednotlivých letech od vstupu Černé Hory do Svazku do roku 2009 včetně kalkulace ceny vodného a stočného k projednání resp. dal je zastupitelstvu alespoň na vědomí? Byla tato kalkulace ve stejném období skutečně vyvěšována na úřední desce?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář